OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w jednodniowych wycieczkach turystycznych organizowanych przez Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA obowiązujące od dnia 01.06.2021 r.

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o dokładne przeczytanie i zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa (dalej OWU) w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Wycieczek Jednodniowych PASJA.

Zawarcie Umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane przez nas jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Biuro wycieczek jednodniowych PASJA oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji, Urszula Łuszczewska Pasja ul. Seweryna Goszczyńskiego 50, 34-500 Zakopane. NIP 736-16-16-915, REGON 387193915 tel. +48 535 877 602 strona www.pasja-lato.pl , e-mail: info@pasjazakopane.pl Miejsca wykonywania działalności znajdują się pod adresem: ul. Krupówki 54, oraz w niewymienionych obiektach hotelarskich informacja tel. +48 535 877 602

2) Biuro wycieczek jednodniowych PASJA w ramach ceny jednodniowych wycieczek gwarantuje: transport autokarem lub busem sprawnym technicznie, opiekę pilota w języku polskim oraz ubezpieczenie zagraniczne KL i NNW oraz krajowe przy wycieczkach górskich, spływem pontonowym oraz kajakowym. Cena wycieczki nie zawiera biletów wstępu.

3) Uczestnicy wycieczek zagranicznych zobowiązany jest posiadać dokument uprawniający do przekraczania granicy (ważny paszport lub dowód osobisty ) – dotyczy również dzieci.

4)Uczestnik wycieczki zagranicznej zobowiązany jest posiadać dokument uprawniający do przekroczenia granicy związany z sytuacją Covid-19:

 • Dwiema dawkami szczepionki mRNA (np. Pfizer, Moderna) i minęło ponad 14 dni od drugiej dawki,
 • jedną dawką szczepionki wektorowej (np. AstraZeneca) i minęło 28 dni,
 • co najmniej 14 dni od pierwszej dawki, jeżeli przebyli COVID-19 i zostali zaszczepieni w ciągu 180 dni szczepionką mRNA lub wektorową,
 • przechorowali COVID-19 w okresie nie dłuższym niż 180 dni.
 • Dzieci do 18 lat nie podlegają kwarantannie.

5) W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik wycieczki powinien natychmiast skontaktować się z biurem lub pilotem . Numery telefonów znajdują się na potwierdzeniu wpłaty KP i programach wycieczek.

6) Uczestnik wycieczki odpowiada materialnie wobec Biuro wycieczek jednodniowych PASJA za szkody powstałe z jego winy podczas imprezy turystycznej.

7) Zestaw tour guide (nadajniki i odbiorniki)wynajmowany przy wycieczkach Kraków Serce Małopolski oraz Sandomierz .Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do korzystania z odbiornika zgodnie z jego przeznaczeniem i zwrotu w nienaruszonym stanie. Odpowiedzialność za odbiornik spoczywa na kliencie. Wartość jednego odbiornika to 250 pln. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przez klienta otrzymanego odbiornika, klient ponosi odpowiedzialność finansową. W przypadku stwierdzenia przez klienta uszkodzenia urządzenia lub jego niewłaściwego działania, uczestnik wycieczki zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie obsługi biura turystycznego np. przewodnika.

8) Uczestnik wycieczki zobowiązany jest dostosować się do wymagań czasowych przekazywanych przez przewodnika/pilota w czasie trwania imprezy turystycznej.

9) Przewodnik/pilot zobowiązany jest do oczekiwania maksimum 15 min. na uczestników nie przybyłych w wyznaczone miejsce zbiórki. Po wyznaczonym czasie przewodnik/pilot z resztą grupy realizuje dalszy program wycieczki, natomiast osoby, które nie stawiły się powinny dotrzeć na własny koszt do miejsca postoju autobusu przed planowanym odjazdem.

 

II ZAWARCIE UMOWY

1) Zawarcie umowy zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej zorganizowanej przez Biuro wycieczek jednodniowych PASJA następuje z chwilą zapoznania się przez klienta (zgłaszającego) z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Jednodniowych Imprezach Turystycznych Biura PASJA, programem ramowym wycieczki, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Signal Iduna, podaniu danych do ubezpieczenia oraz po wpłaceniu zaliczki lub pełnej kwoty za imprezę turystyczną.

2) Uczestnikiem imprezy jest osoba zgłaszająca oraz inne osoby zapisane przez osobę zgłaszającą. Podpis na formularzu zgłoszeniowym i zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją oferty oraz warunków organizacji wycieczki.

3) Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu podlegają ochronie przez Biuro wycieczek jednodniowych PASJA i zgodnie z prawem biuro zobowiązuje się do wykorzystania tych danych tylko w sprawach związanych z realizacją imprezy turystycznej.

III WARUNKI UBEZPIECZENIA

1) Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i URSZULA ŁUSZCZEWSKA PASJA umowy generalnej ubezpieczenia nr 519082 z dnia 29.12.2020 r. każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne w zakresie standard.

Posiadanie chorób przewlekłych i nowotworowych wymaga zgłoszenia do Biura Podróży w celu doubezpieczenia.

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE
zakres ubezpieczenia koszty leczenia NNW bagaż
suma ubezpieczenia 20.000 euro 15 000 zł 1000 zł

Uprawianie sportów zimowych , wysokiego ryzyka, wyczynowo, ekstremalnych wymaga zgłoszenia do Biura Podróży
w celu doubezpieczenia.

 1. Osoba zgłaszająca deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże, zatwierdzonych uchwałą Nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r, zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 08.05.2020 r. wraz z dokumentem zawierającym informację o produkcie ubezpieczeniowym stanowiących załącznik do niniejszej umowy oraz jej integralną część.
 2. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
 3. Dane ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania” Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie- danych-osobowych.

INFORMACJE O UBEZPIECZENIU (TEREN RP)

Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i URSZULA ŁUSZCZEWSKA PASJA umowy generalnej ubezpieczenia nr 519082 z dnia 29.12.2020 r. każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
zakres terytorialny wariant NNW
RP standard 10 000 zł

Uprawianie sportów wyczynowych i ekstremalnych wymaga zgłoszenia do Biura Podróży w celu doubezpieczenia.

 • Osoba zgłaszająca deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonych uchwałą nr 6/Z/2015 z dnia 16.02.2015 r., zmienionych aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 r oraz aneksem nr 2 z dnia 16.04.2020 r. stanowiących załącznik do niniejszej umowy oraz jej integralną część, wraz z dokumentem zawierającym informację o produkcie ubezpieczeniowym.
 • Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
 • Dane ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania” Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie signal-iduna.pl/przetwarzanie- danych-osobowych.

2) W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy w przypadku choroby lub zdarzenia losowego.
3) Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie. Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych.
4) Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń turystycznych.

IV ZMIANY W REALIZACJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

1) Biuro wycieczek jednodniowych PASJA zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego nie zależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, zamieszki, strajki itp.). Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty.
2) W przypadku braku wymaganego minimum uczestników Biuro wycieczek jednodniowych PASJA zastrzega sobie prawo odwołania imprezy oraz gwarantuje Uczestnikowi zwrot wniesionych wpłat
3) O wszelkich zmianach Umowy a w szczególności: terminu, programu imprezy, godziny wyjazdu Biuro wycieczek jednodniowych PASJA ma obowiązek poinformować uczestników niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. W przypadku rezygnacji uczestnika nastąpi zwrot wpłaconej kwoty.
4) W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy , programu wycieczki lub odwołania wycieczki.

5)Jednodniowe wycieczki organizowane są w oparciu o treść zawarte na stronie www.pasja-lato.pl oraz w folderach.

V REKLAMACJE I REZYGNACJE Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Zasady rezygnacji oraz reklamacji:

1) Reklamacje dotyczące udziału w imprezie są przyjmowane w trakcie trwania imprezy przez pilota/przewodnika. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia ich do biura obsługi na piśmie w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy lub mailowo na adres info@pasjazakopane.pl .Po upływie tego okresu klient może zgłosić roszczenie jeśli bez własnej winy nie mógł dotrzymać tego terminu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.
2) Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając pisemne oświadczenie. Jeżeli klient odstępujący od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w danej imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która podejmie obowiązki wynikające z tej umowy, jednakże nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy.
3)Rezygnacja a zarazem zwrot kosztów wycieczki jest możliwa ,w przypadku zgłoszenia w biurze stacjonarnym ul. Krupówki 54 w godzinach otwarcia lub mailowo : info@pasjazakopane.pl na 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki.

4)Nie zwracamy należności za wycieczkę jeżeli rezygnacja nastąpi w czasie krótszym niż wyznaczone godziny podane w punktach 3.

5)Nie zwracamy należności za wycieczkę w przypadku nie stawienia się na miejscu zbiórki podanej przy zakupie.

VI WARUNKI PŁATNOŚCI

1) Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości opłaty za wycieczkę nie później niż 1 dzień przed terminem jej rozpoczęcia do godziny 14:00. (nie dotyczy rezerwacji online).

2) W przypadku zawarcia umowy za pomocą systemu rezerwacji online , rezerwacji mailowej lub telefonicznej uczestnik może być poproszony o wpłatę całej należności lub zaliczki w zależności od terminu wycieczki.
3) Nie dokonanie pełnej wpłaty o której mowa w pkt. 1. stanowi rezygnację z imprezy z przyczyn nieleżących po stronie Biura Wycieczek Jednodniowych PASJA.

4)Zaliczkę lub całość kwoty należy wpłacić: Urszula Łuszczewska PASJA ul. Goszczyńskiego 50,34-500 Zakopane na numer konta Mbank 69 1140 2004 0000 3702 8052 2390 w tytule nazwa wycieczki oraz imię i nazwisko uczestnika zamawiającego.

5) Za termin dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie.

6) Wycieczkę można zakupić również w biurze stacjonarny ul. Krupówki 54 Zakopane.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych powyższymi Warunkami, mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi Zmianami oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

2) Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w razie braku porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi.